Sığınak Havalandırma

Sığınak Havalandırma

Sığınakların Havalandırılması tasarımında,Sığınak ortamında koruma süresince bulunacak insan ların,yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli temiz havanın sağlanması düşünülmektedir.Bu amaçla asgari ihtiyaç havasının tespiti açısından bir açıklama gerektiği görülmektedir.
Solunum için gerekli hava içinde asgari Oksijen miktarının dan az, CO2 miktarının %2 den çok olmaması,kuru termometre sıcaklığın 290C’ yi aşmaması sağlanmalıdır.Sağlık koşullarının korunması, ortam havasındaki CO2 miktarının %4ü aşmaması için ise insanlarda,kişi başına en az 500 lt/h
solunum havasına ihtiyaç duyulmaktadır.Bedensel bir faaliyeti olmaksızın yetişkin bir insanın teneffüs ettiği hava yaklaşık 0.5 m3/h (maksimum 8….9 m3/h) olup, solunum sonucu havası ise 35 0C ve %95’lik neme sahip olmakta ve ortalama olarak O2 , %4 CO2 ve %79 N içermektedir. İnsanlar için diğer
biyofiziksel ve fizyolojik veriler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

İNSANLARIN ORTALAMA BİYOFİZİKSEL VERİLERİ

Kütlesi 60-70 kg Temel Devri (Sakin) 70-80 W
Hacmi 60 litre Nefes Alma Sayısı 16 nefes/dk
Yüzeyi 1,7…1,9 m2 Nefes Alma Miktarı 0.5 m3/h
Vucut Sıcaklığı 37 0C Ortalama Deri Sıcaklığı 32..33 0C
Nabız Atışı 70-80 atış/dk. Sürekli gücü 85 W
CO2 Nefes Veriş (Sakin) 10-20 lt/h

 

DEĞİŞİK İŞLER SIRASINDA KALP ATIŞLARI İLE OKSİJEN TÜKETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Oksijen Tüketimi lt/dak Kalp Atışı Atış/dak
Hafif iş < 0.5 <90
Orta düzeyde iş 0.5-1.0 90-110
Ağır iş 1.0-1.5 110-130
Çok ağır iş 1.5-2.0 130-150
Çok zorlayıcı iş > 2.0 150-170

Böylece,Sığınak içerisinde havalandırma koşulları şöyle sıralanabilir;

a. Yeterli düzeyde hava değişimi sağlanabilmeli, ortamdaki CO2 %2’den fazla ve oksijen seviyesi ’dan az olmamalıdır.
b. Radyasyon, biyolojik ve kimyasal tozların ve parçaların sığınak içerisine sızmasını önlemek için iç ortamda dış ortama göre 50 Pa değerinde pozitif basınç yaratılmalıdır
c. Sığınak havası ısıtılmamalı, soğutulmamalı ve nemlendirilmemelidir.
d. Sığınaktaki bütün açılıp kapanan veya dış bağlantısı olan açıklıklar hava sızdırmaz şekilde yapılmalıdır.
Bu koşullarla birlikte, gerekli emniyetin sağlanabilmesi için sistem tasarımında aşağıdaki tedbirler de alınmalıdır.
e. Sığınaklar bir normal havalandırma bir de koruyucu havalandırma sistemlerini içermelidir.
Dışarıdaki hava solunabilir kalitede olduğu zaman normal havalandırma devrede olmalı ve dışarıdan alınan temiz hava EU 3 kalite toz filtre ile filtre edilip ortama verilmelidir.
f. Sığınak havalandırma sisteminin enerji ihtiyacı uygun kapasitede bir jeneratör ile karşılanmalı, jeneratör için sığınak alanı dışında bir alan Makina dairesi olarak tasarlanmalıdır.
Jeneratör egzozu doğrudan dışarıya verilmelidir.

2. SIĞINAKLARIN TANIMI, ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerinde Sığınaklarla İlgili
Ek Yönetmelik hükümlerine göre sığınaklar,
2.1. Kullanacaklara göre sığınaklar,
2.2. Kullanım amacına göre sığınaklar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
2.1. Kullanacaklara Göre Sığınak Çeşitleri
2.1.1. Özel Sığınaklar : Evlerde, Resmi ve Özel İdare, fabrika ve müesseselerin
bodrumlarında veya bahçelerine yapılan sığınaklar.
2.1.2. Genel Sığınaklar : Nüfus ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde,
dışarııdbulunan halkın korunması için Devlet tarafından yapılan sığınaklar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
2.2 Kullanım Amacına Göre Sığınaklar
2.21. Basınç Sığınakları : Nükleer silahların ani (Işık, ısı, basınç ve ilk radyasyon) ve kalıntı (radyoaktif serpinti) etkileriyle konvansiyonel silahların tesirlerine, kimyasal ve Biyolojik harp maddelerine karşı korunmak amacıyla inşa edilen sığınaklar,
2.2.2. Serpinti Sığınakları : Nükleer silahların radyoaktif serpinti etkilerine karşı korunmak amacıyla inşa edilen sığınaklardır. Bu sığınaklar; kimyasal ve Biyolojik harp maddelerine, nükleer silahların zayıflamış basınç ve ısı tesirlerine ve konvansiyonel silahların parça tesirlerine karşı da
korunmayı sağlamak için inşa edilen sığınaklardır.

3. SIĞINAKLARDA HAVALANDIRMA KAPASİTESİ TAYİNİ VE FİLTRASYON TASARIMI

Sığınağın çeşidi ne olursa olsun,sığınaktan yararlanan insanların,bulundukları koruma ortamında, bulunma süreleri boyunca,sağlıklı ve konforlu olarak yaşamalarının sağlanması gerekmektedir.
İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için,ortam havasının asgari yaşam koşullarına uygun olması planlanmalıdır.

Dışarıdaki havanın radyasyon, biyolojik veya kimyasal toz ve parçalar ile kirli olduğu durumlarda emilen hava bu kirleticileri tutacak uygun filtrelerden geçirilerek ortama verilmelidir. Yüksek yangın tehlikesinin olduğu yerlerde dış hava mutlaka basınç, sıcaklık ve neme karşı tampon görevi gören kum filtreden geçirilmeli ve daha sonra aktif karbon filtreden geçirilerek ortama verilmelidir.

Sığınakların mekanik havalandırmasının kapasitesi sığınak büyüklüğüne göre değişmektedir.

Aşağıdaki tabloda verilen sığınak büyüklüğüne göre normal ve koruma havalandırma Kapasiteleri ve kullanılacak filtreler dikkate alınarak tasarım yapılmalıdır. Aşağıdaki kapasite değerleri minimum değerler olup hava kalitesini arttırıcı her türlü ilave önlem tasarımda kullanılabilir.Tablodaki Hava debileri kişi başına asgari hava miktarını ifade etmektedir.

Sığınaklarda havalandırma tasarımına esas kriterler.

Sığınak Kapasitesi Normal Ortam Havalandırması Koruma havalandırması Yüksek Yangın Tehlikesi Düşük Yangın Tehlikesi
50 kişiliğe kadar 9 m3/h ve EU3 kalite toz filtresi 1.8 m3/h Kum filtre, EU 3 toz filtre, aktif karbon fitre EU3 toz filtre, Radyoaktif filtre ve aktif karbon filtre
51-150 kişiliğe kadar 3 m3/h ve EU3 kalite toz filtresi 3 m3/h Kum filtre, EU 3 toz filtre, aktif karbon filtre EU3 toz filtre, Radyoaktif filtre ve aktif karbon filtre
150 kişiden büyük 4.5 m /h ve EU3 kalite toz filtresi 4.5 m 3/h Kum filtre, EU 3 toz filtre, aktif karbon filtre EU3 toz filtre, Radyoaktif filtre ve aktif karbon filtre

Sığınaklar için planlanan kum filtreleri hesaplanırken;

a- 1-25 kişi arası sığınaklarda kum miktarı 1.5m³ yüksekliği 1 m.
b- 25-50 kişi arası sığınaklarda kum miktarı 3m³ yüksekliği 1 m.
c- 50-150 kişiye kadar olan sığınaklarda havalandırma havasının 1m³/dak.sı (60m³/h) başına 1 m³ kum hesaplanmalı ve yüksekliği 2 m. olmalıdır.

Kum yüksekliği 2 m olduğunda kum filtrenin basınç kaybı 200 Pa olarak tasarım yapılmalıdır.
Sığınakta kum filtresi kullanımı tercih edildiğinde, kullanılacak kum, emiş ızgarasını 5 cm. örtecek şekilde 2-5 mm. tane iriliğinde olmalı ve bunun üzerine 0.4-0.8 mm. tane büyüklüğünde kuvartz kum kullanılmalıdır.Aşağıdaki şemalarda örnek tasarımlar verilmektedir.

Sığınağın bulunduğu bölgede yangın tehlikesi yüksek ise mutlaka kum filtresi kullanılmalıdır.

Sığınak Havalandırması Tasarımında Ana Kum Filtresi Filtresi Detayı

Sığınak Havalandırması Tasarımında Ön Kum Filtresi Detayı

Yangın tehlikesinin az olduğu bölgelerde kum filtresi yapılmayıp,koruma anında bir EU 3 toz filtresi ve nükleer tip filtre kullanılabilir. Normal halde ise, sadece EU 3 toz filtresi ve aktif karbon Filtre üzerinden geçirilen hava içeri verilmelidir.
Nükleer serpinti ile birlikte kimyasal ve biyolojik kirlenme durumlarında ise, her bir kirliliğe karşı ayrı ayrı uygun seçilmiş filtreler kullanılabileceği gibi, bu üç kirliliği karşılayabilecek kompakt filtreler de kullanılabilir.
Kum filtresi üzerinden geçen dış havanın bağıl nemi içeriye oranla daha yüksek olduğundan, havuz içinde yoğuşma meydana gelir ve yoğuşan su kum havuzunun dip kısmında mutlaka bir drenaj tertibatı ile dışarı atılması gerekir. Bunun için DN 25 çapında bir PVC boru ile suyun dışarı atılması sağlanmalıdır.
Kum Filtresinde yoğuşma suyu tahliyesi(Drenaj)
Sığınak Havalandırma sistemi Planlamasında,dışardan alınacak havanın mümkün olduğu kadar
Korumalı bir alandan alınması sağlanmalıdır.
Dış havanın korumalı alandan alınması ve sığınak içi hava dağıtım örneği
Bu mümkün değilse,dış hava giriş ağızlarının aşağıdaki Şemada olduğu gibi tasarımlanması sağlanmalıdır.
Dış havanın korumalı alandan alınamaması durumunda tasarım örneği
Sığınak içerisinde hava kanalları tasarımında,hava giriş ve çıkış menfezlerinin montaj tasarımında aşağıdaki ölçülere uyulması sağlanmalıdır.
AV : Dış Hava Kapama Klapesi
ALV : Atık Hava Klapesi
UV : Yüksek Basınç Klapesi
Hava kanallarının tasarımında asgari Menfez montaj ölçüleri.

4. ÖRNEK SIĞINAK HAVALANDIRMA HESABI
Sığınak Havalandırması hesaplamalarında,Yapının brüt alanın 20 m2 si başına 1 m2 Sığınak alanı,
Sığınakta toplanacak İnsan sayısı ise Sığınağın her m2 si için 1 kişi olarak hesaplanmaktadır.Bu bilgi
lere dayanarak aşağıda orta büyüklükte Sığınaklar için havalandırma havası ve havalandırma ekip
manları tasarımı için hesaplamalar örnek olarak verilmektedir.

Örnek :1 Kum Filtresi ile Koruma yapılması :

Toplam İnşaat Alanı : 3000 m2
Gerekli Sığınak Alanı : 3000 / 20 = 150 m2
Sığınaktaki kişi adedi :150 m2 x 1 m2/kişi = 150 kişi
Kişi başına normal ve koruma halinde hava ihtiyacı : 3 m3/h-kişi
Toplam hava ihtiyacı :150 kişi x 3 m3/h-kişi = 450 m3/h …(1.a)

1.1- Kum Filtresi tasarım Hesaplaması ;
1.1.1. Kum havuzu hacmi = 450 m3/h / 60 = 7.5 m3 (Gerekli Filtre kumu miktarı)
60 m3/h hava için = 1 m3 kum

1.1.2.  Kum havuzu alanı = 7.5 m3 / 2 m = 3.75 m2
Kum depolama yüksekliği = 2 m.

1.2- Kum havuzu difüzör hesaplaması ;

A = Difüzörde olması gereken deliklerin toplam alanı
H = Difüzörden geçen kirli hava miktarı
V = Hava hızı
2 mm delik alanı = 3.14 mm2
Delik pürüzlülük kat sayısı = 0.85
N = Toplam delik miktarı ( adet)
K = Difüzör Boyu (m.)
1 m. Ø15 lik borudaki delik miktarı = 3000 adet
K = 11689 / 3000 = 3.90 m. Ø15 çapında delikli boru kullanılacaktır.

1.3- Havalandırma Fanı Basınç Hesaplaması ;
Bu hesaplamalarda kullanılan basınç kayıpları,kataloglardan ve basınç kaybı hesabı yapılarak
bulunacak değerlerdir.

1.3.1. Giriş Hücresi 22 Pa
1.3.2. Aktif Karbon Filtre 50 Pa
1.3.3. Kanal menfez kaybı 15 Pa
1.3.4. Pozitif iç Basınç 50 Pa
1.3.5. Kum Filtresİ 200 Pa
1.3.6. Toplam 337 Pa
3450 m /h , 400 Pa kapasitesinde fan seçildi….(1.a)

(Hava hızına ve kullanım zamanına göre hesaplar filtre abaklarından kontrol edilmelidir.)

Örnek :2 Nükleer Tip Hepa Filtreler ile koruma yapılması
2.1- Havalandırma Fanı Basınç Hesaplaması ;

2.1.1. Giriş Hücresi 22 Pa
2.1.2. Aktif Karbon Filtre 50 Pa
2.1.3. Hepa Filtre200-750 Pa (750 Pa = Final Basıncı)
2.1.4. Kurşun Eliminatör 23 Pa
2.1.5. Fan Hücre Kaybı 13 Pa
2.1.6. Kanal Menfez Kaybı 30 Pa
2.1.7. Pozitif İç Basınç 50 Pa
2.1.8. Toplam 388-938 Pa

Sonuç olarak havalandırma debisi 50 m3/h ,basıncı 400 Pa kapasitesinde fan seçildi.(Hava hızına ve
kullanım zamanına göre hesap sonucu filtre çizelgelerinden kontrol edilmelidir.)

Hesaplamalar sonucunda,havalandırma Sistemi tasarımı yapılırken,uygun ölçülerde havalandırma ve
Ekzost kanalları ve menfez seçimi yapılmalıdır. Ortamdaki kirli havanın dışarı atılması tasarımında,atık
havanın Banyo,WC gibi hacimlerden geçirilerek atılması düşünülmelidir. 50 kişiden fazla insanın
barındırılacağı sığınaklarda,Yangından Korunma yönetmeliğinin 5.bölüm madde 59’da açıklanan
tedbirler alınarak,tasarlanan havalandırma sistemi Duman Tahliye sistemi olarak da kullanılabilir.
Sığınak mekanının düzenlenmesi esnasında,Gaz,kalorifer ve diğer tehlike arz edebilecek borular
mümkün olduğunca sığınak içerisinden geçirilmemelidir. İçme suyu ve atık su boruları sığınak
içerisinden geçirilebilir. Elektrik cihazlarının kabloları nemli ortama uygun olarak seçilmelidir.

KAYNAKLAR
[1] Bautecnishe Grundsatze für Grundschutzraume Mitlerer Grösse – Mai 1986
[2] Bautecnishe Grundsatze für hausschutzraume für Grundschutzes für 10,15 und 25 Personen –  Mai 1991
[3] Bautecnishe Grundsatze für hausschutzraume für Grundschutzes für 25 und 50 Personen –  Mai 1991
[4] Bautecnishe Grundsatze für hausschutzraume des verstarkten Schutzes ( 3 bar) Vom Juli.1983
[5] 3194 sayılı kanuna göre düzenlenmiş imar Yönetmeliklerine Sığınaklarla ilgili ek yönetmelik R.G.02.09.1999 ASHRAE Fundamentals 1993
[6] Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi XXII. Dönem Tesisat Mühendisliği Komisyonu
[7] Çalışmaları

Phone: +90 (232) 369 35 35 (pbx)
Fax: +90 (232) 369 92 10
Menemen / İzmir
10001 Sok. 50/2 Ulukent Sanayi Sitesi